ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ประกาศแจ้งหยุดเรียน

ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ประกาศแจ้งหยุดเรียน

น.ส.จินตนา ศรีสารคาม ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ได้มีหนังสือประกาศแจ้งหยุดเรียน และเรียน Online จากรายงานข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) เป็นสายพันธุ์ที่ระบาดได้ง่ายและจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งรายงานข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

จากศูนย์รายงานสถานการณ์โควิด- 19 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พบว่ามีนักเรียนติดเชื้อสะสม ในวันที่ 18 ก.ค.2565 จำนวน 910 คน โรงเรียนมีความห่วงใยนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน จึงขอแจ้งการบริหารจัดการสถานการณ์ เพื่อให้การจัดการเรียน การสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียน ดังนี้

ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ประกาศแจ้งหยุดเรียน

1.กำหนดให้วันศุกร์ที่ 26 ก.ค.2565 เป็นวันหยุดเรียนภายใน เพื่อทำความสะอาดอาคารเรียน

2.โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online ด้วยระบu Microsoft Teams ในระหว่างวันที่ 25-27 ก.ค.2565 และระหว่างวันที่ 3-5 ส.ค.2565 (ในวันที่ 27 ก.ค.2565 มีการเรียนการสอนครึ่งวันเช้าเนื่องจากครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร)

3.ในวันอาทิตย์ที่ 7 ส.ค.2565 ขอให้นักเรียนส่งผลตรวจ ATK ต่อครูที่ปรึกษาผ่านกลุ่มไลน์ก่อนเข้าเรียน Onsite เพื่อป้องกันและฝ้าระวังการแพร่เชื้อ

4.ขอให้ผู้ปกครองได้กำกับและดูแลนักเรียนในปกครองของท่าน ให้เช้าเรียนตามตารางเรียน ไม่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ และปฏิบัติตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

5.ขอให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 46 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้เผยแพร่คำแนะนำสำหรับประชาชนหากต้องถอดหน้ากากอนามัย โดยระบุว่า สำหรับผู้ที่ควรจะสวมหน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลา คือ กลุ่มเสี่ยง 608 ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่ม โรคเสี่ยง หญิงตั้งครรภ์ที่ไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบตามเกณฑ์ ผู้ติดเชื้อหรือ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเมื่อจำเป็นต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่น และผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการหรือใกล้ชิดกับบุคคลอื่น

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ chugokugohonyaku.com

UFA Slot

Releated