สนับสนุนผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัย

รัฐเร่งแก้ปัญหาร่วมกับ P-move สนับสนุนผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัย

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นายกรัฐมนตรี เรียกประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ครั้งที่ 2/65 ร่วมกับ ขปส. หรือ P-move ผ่านระบบ VTC ณ ห้องประชุมมูลนิธิฯ โดยผู้แทนกระทรวงต่างๆ เข้าร่วมประชุม เพื่อเร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของภาคประชาชนที่ยังไม่ได้ข้อยุติร่วมกัน

ทั้งนี้ที่ประชุมได้รับทราบการดำเนินงานที่สำคัญ ประกอบด้วย การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแก้ปัญหาต่างๆ ได้แก่ คณะเร่งรัดติดตามขับเคลื่อนนโยบาย 9 ด้าน คณะแก้ปัญหาความมั่นคงที่อยู่อาศัย พื้นที่ทำกินและพื้นที่ทางจิตวิญญาณของกลุ่มชาติพันธ์ชาวเลและชาวกะเหรี่ยง คณะจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในรูปแบบโฉนดชุมชน และคณะศึกษาร่างกฏหมายว่าด้วยนิรโทษกรรมแก่ราษฎรที่ได้รับความเสียหายจากผลกระทบจากนโยบายรัฐ คณะกรรมการขับเคลื่อนการฟื้นฟูวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธ์ชาวเลและชาวกะเหรี่ยง และคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งรับทราบผลการเร่งรัดดำเนินแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภาพรวม 354 ปัญหา อยู่ระหว่างดำเนินการ 248 ปัญหา และยุติแล้ว 106 ปัญหา

นอกจากนั้น ที่ประชุมยังได้รับทราบความคืบหน้า การผลักดัน (ร่าง) พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธ์ ยึดหลัก การคุ้มครองสิทธิทางวัฒนธรรม การส่งเสริมศักยภาพกลุ่มชาติพันธุ์ และการสร้างความเสมอภาคบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม พร้อมทั้งรับทราบแผนระยะ 5 ปีในการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนในพื้นที่ รฟท. โดยจากผลการศึกษาและสำรวจ พบมีผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบด้านที่อยู่อาศัยจากการพัฒนาระบบรางใน 35 จว. 345 ชุมชน รวม 26,153 ครัวเรือน

สนับสนุนผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัย

นอกจากนี้ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณา การขอความช่วยเหลือด้านคดีของ ขปส. ในกรณีราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการทวงคืนพื้นป่าในพื้นที่ ต.สถาน และ ต.บ่อแก้ว จว.น่าน โดยเห็นชอบให้พิจารณาความช่วยเหลือตามสมควรแก่กรณี และเห็นชอบการแก้ไของค์ประกอบของคณะอนุกรรมการต่างๆให้ครอบคลุมงานและสมบูรณ์ขึ้น

พล.อ.ประวิตร กล่าวย้ำนโยบายของรัฐบาล สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชนที่มุ่งความยั่งยืน โดยเน้นผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึง ระบบสาธารณูปโภคและสวัสดิการขั้นพื้นฐานด้านที่อยู่อาศัยอย่างทั่วถึงและถูกกฎหมาย พร้อมกำชับ การแก้ปัญหา ขปส.มีหลายกระทรวงที่เกี่ยวข้อง จึงขอให้มีการประชุมอนุกรรมการ ชุดต่างๆทุกเดือน

โดยสำรวจข้อมูลให้รอบด้าน เพื่อร่วมเร่งรัดขับเคลื่อนแก้ปัญหาความเดือดร้อนกับตัวแทนภาคประชาชนให้ชัดเจนได้ข้อยุติ ทั้งนี้ ขอให้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของ ขปส.และเร่งพิจารณาแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ให้เร็วขึ้น ทั้งนี้ ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแก้ปัญหาระหว่างชุมชน ภาคประชาสังคมและองค์กรท้องถิ่นอย่างกว้างขวาง สำหรับประเด็นที่เป็นอุปสรรค ให้ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนทราบไปพร้อมกัน เพื่อลดความขัดแย้งทางสังคมและพัฒนาฐานรากความเข้มแข็งของชุมชนที่มุ่งความยั่งยืนด้วยกัน

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ chugokugohonyaku.com

Releated